വിവരാവകാശം

1

ശ്രീ. സുനീൽ പമിദി ഐ. എഫ്. എസ്
ആപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി (ഡയറക്ടര്‍)
0471 2326264

2

ശ്രീ. തോമസ് ജോര്‍ജ്ജ്‌
എസ്.പി.ഐ.ഒ (അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍)
0471 2326264

3

ശ്രീമതി. സരിത എസ്
അസിസ്റ്റന്റ് എസ്.പി.ഒ (ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്)
0471 2326264, 9495535040