ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് (ഗവണ്‍മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്)
1  സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ ഐ.എ.എസ്.  
പരിസ്ഥിതികാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റ്
1 ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീ. സുനീൽ പമിദി ഐ. എഫ്. എസ്
Ph:0471-2742554
വെബ്‌സൈറ്റ് : www.envt.kerala.gov.in
ഇ-മമെയില്‍ : envt.dir@kerala.gov.in,
environmentdirectorate@gmail.com
2 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ഡോ. ജോണ്‍. സി. മാത്യു
04712326264
3 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്ല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ ശ്രീ. കലൈഅരസന്‍. പി
04712326264
4 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്ല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. ജൂഡ് ഇമ്മാനുവല്‍
04712326264
5 എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്ല്‍ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. ലക്ഷ്‌മി. പി. എം
04712326264
     
  വിലാസം  
  പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഡയറക്ടറേറ്റ്
നാലാംനില,  കെ. എസ്. ആര്‍. ടി. സി  ബസ് ടെര്‍മിനല്‍,
തമ്പാനൂര്‍,  തിരുവനന്തപുരം – 695001
ഫോണ്‍ നം: 0471-2326264
ഇ-മെയില്‍ : envt.dir@kerala.gov.in
വെബ് : www.envt.kerala.gov.in