കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീര്‍ത്തട അതോറിറ്റി

കേരളത്തിലെ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ സമഗ്ര സംരക്ഷണ, പരിപാലന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഒരു സ്വയം ഭരണ അതോറിറ്റിയായി 25.05.2015 ല്‍ കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീര്‍ത്തട അതോറിറ്റി നിലവില്‍ വന്നു. 2010 ലെ തണ്ണീര്‍ത്തട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) ചട്ടം സെക്ഷന്‍ 5 പ്രകാരമാണ് കേരള സംസ്ഥാന തണ്ണീര്‍ത്തട അതോറിറ്റി രൂപീകൃതമായത്. തിരുവിതാംകൂര്‍ കൊച്ചി ചാരിറ്റബില്‍ സൊസൈറ്റി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചട്ടപ്രകാരം 17.02.2016 ല്‍ ഇത് ഒരു സ്വയം ഭരണ അതോറിറ്റിയായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി രൂപീകരണം, സമഗ്ര വികസന സംരക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കല്‍, ഗവേഷണം, അവബോധ പരിപാടികള്‍, വിഭവ സമാഹരണം എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാന തണ്ണീര്‍ത്തട അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന കര്‍മ്മങ്ങള്‍.

26.09.2017 ലെ കേന്ദ്ര വനം- പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ജി.എസ്.ആര്‍ 1203(ഇ) നമ്പര്‍ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍(സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) ചട്ടം 2017 നിലവില്‍ വന്നു. ടി ചട്ടത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 5 പ്രകാരം സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ചെയര്‍പേഴ്‌സനായും, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സനായും, ഡയറക്ടര്‍ പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന വകുപ്പ് മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള പുതിയ സംസ്ഥാന തണ്ണീര്‍ത്തട അതോറിറ്റി 28.12.2017 ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് (കൈ) നം.14/2017/ പരി പ്രകാരം രൂപീകൃതമായി.

ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍
 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യവും പരിസ്ഥിതിയും പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുകയും/ തടയുകയും ചെയ്യുക.
 • സമഗ്ര വികസനത്തിനു വേിയുള്ള പദ്ധതി/പോളിസി രൂപ രേഖ തയ്യാറാക്കുക.
 • പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനങ്ങള്‍ നടത്തുക.
 • തണ്ണീര്‍ത്തടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികള്‍ നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട മേല്‍ നോട്ടം വഹിക്കുക.
 • തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ദേശീയ കാര്യാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
 • ജല ഗുണ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക തണ്ണീര്‍ത്തട പരിസ്ഥിതി ശോഷണം തടയുക.
 • പുതിയ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനായി സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കുക.
 • തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി, വൃഷ്ടി പ്രദേശം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കുക.
 • തണ്ണീര്‍ത്തട പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
 • കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെയും മാപ്പ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
 • കേരളത്തിലെ റാംസാര്‍ തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ഷന്‍ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സഹായത്തിനായി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
 • മണ്‍ട്രോതുരുത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി അവ പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഒരു കര്‍മ്മ പദ്ധതി ഈ വര്‍ഷത്തില്‍ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും.